Xuất bản thông tin

Trang chủ VKS_CONGKHAINGANSACH

Công bố dự toán ngân sách 2022

Công bố dự toán ngân sách 2022

Tải file chi tiết: Tại đây

 

Trang chủ VKS_CONGKHAINGANSACH

Công khai Ngân sách năm 2022

= = =

Công khai ngân sách năm 2022 => Tải file đầy đủ tại đây

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Video

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin