Xuất bản thông tin

null Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định mới của VKSND tối cao

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định mới của VKSND tối cao

Một số điểm mới của Hướng dẫn số 26 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân cần lưu ý khi thực hiện...

= = =

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân (Hướng dẫn số 26) thay thế Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC, ngày 15/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đây là một số điểm mới của Hướng dẫn số 26 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân cần lưu ý khi thực hiện như sau:

1/ Quy định các trường hợp đương nhiên đưa ra khỏi quy hoạch

Cán bộ quá tuổi quy hoạch, đã được bổ nhiệm chức vụ quy hoạch, thôi việc, chuyển ngành, từ trần, bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc kết luận không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của chức vụ quy hoạch thì đương nhiên đưa ra khỏi quy hoạch và cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định đưa cán bộ đó ra khỏi quy hoạch, không phải thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định.

2/ Bổ sung cán bộ được quy hoạch phải có kết luận bảo đảm tiêu chuẩn chính trị đối với chức vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền

Khi trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải có kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được quy hoạch. Trường hợp vì lý do khách quan đến thời điểm phê duyệt quy hoạch, chưa có kết luận tiêu chuẩn chính trị thì căn cứ vào lý lịch tự khai của cán bộ nếu không phát sinh vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại thì cấp có thẩm quyền có thể phê duyệt quy hoạch. Nếu sau đó kết luận tiêu chuẩn chính trị không đảm bảo đối với chức vụ quy hoạch thì đương nhiên đưa ra khỏi quy hoạch.

3/ Về quy trình quy hoạch Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu: tỷ lệ phiếu đồng ý chỉ cần đạt từ 30% trở lên (trước đây 50% trở lên) so với tổng số người có mặt thì được thực hiện bước tiếp theo.

4/ Về hồ sơ trình thẩm định phê duyệt quy hoạch

So với hướng dẫn trước đây, Hướng dẫn số 26 không yêu cầu: Giấy khám sức khoẻ và nhận xét đảng viên nơi cư trú nhưng bổ sung thêm: Kết luận tiêu chuẩn chính trị, bản kê khai tài sản và bản sao các văn bằng chứng chỉ cần phải có khi trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Trên đây, là một số điểm mới, cần lưu ý khi thực hiện Hướng dẫn số 26 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Minh Bằng - Phòng 15