Xuất bản thông tin

null Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trang chủ VKS_HOCTAP_TUTUONG_ HCM

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Sự cần thiết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nhận diện các thông tin sai trái chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng xã hội...

= = =

“Không gian mạng” là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

 

Không gian mạng hiện đang phát triển rất mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của công nghệ làm cho các thiết bị thông minh ngày càng có nhiều tính năng, tiện ích trong việc chia sẻ, lan tỏa thông tin. Nước ta cókhoảng 95 triệu người, với tỷ lệ người sử dụng internet chiếm hơn 65%, trong đó có khoảng 94% người dùng với mục đích sử dụng mạng xã hội. Các mạng xã hội được người dùng Việt Nam sử dụng phổ biến là Facebook, Zalo, Youtube,... nhiều nhất là Facebook với gần 60 triệu người dùng (đứng thứ 7 thế giới). Tuy nhiên, do có tính mở với đặc trưng tự do, đa dạng,… nó cũng chính là công cụ cho kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Do vậy, không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, sự bùng nổ truyền thông, những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc Cách mạng 4.0),những năm gần đây các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng,...

Đối tượng tác động của hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu là trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên; người lao động… Thông tin theo đường dẫn lan truyền dễ dàng và nhanh chóng qua mạng xã hội dễ làm người dùng bị dẫn dắt, thụ động, dễ tạo tâm lý đám đông để kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng thành lập các nhóm.

Hình thức tuyên truyền chống phá chủ yếu qua các phương tiện truyền thông, internet, blog, mạng xã hội,... để liên tục phát tán những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng sử dụng đủ mọi chiêu bài, đủ mọi giọng điệu, như các bài viết với nhiều thể loại, các clip live stream nội dung thường tập trung xuyên tạc, chống phá phê phán, đả kích Đảng như: Thông tin đả phá Chủ nghĩa xã hội; Thông tin bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vu cáo, xuyên tạc chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Đăng phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng của Đảng; xuyên tạc công tác phòng, chống dịch covid-19; Quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cá nhân các đồng chí lãnh đạo, các lãnh tụ của Đảng; Lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất của Đảng; ca ngợi Chủ nghĩa tư bản (theo phương Tây); Chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; suy diễn, kích động, chống phá công tác nhân sự của các cấp ủy đảng; xuyên tạc tình hình dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo Việt Nam; Xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật, thổi phồng những mặt trái, lợi dụng một số vụ việc phức tạp xảy ra, nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc. Các đối tượng xấu cũng nhằm vào người dân để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân, gây thiệt hại về kinh tế, làm suy giảm niềm tin của người dân về đời sống chính trị, xã hội của đất nước.

Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng ta:

* Về mục tiêu:

- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng.

- Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

- Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiêp theo hướng hiện đại.

* Quan điểm chỉ đạo của Đảng:

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN; Bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; Giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩaMác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay.

- Kiên trì thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại. Uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

- Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, coi trọng hiệu quả công tác vận động, giáo dục, thuyết phục; kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

* Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận đối với chính đảng Cách mạng, trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Bản thân xin đề xuất những giải pháp cần thiết để bảo vệ đảng viên khi tham gia mạng xã hội như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, xem đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội; Xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên mạng của các đối tượng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật. 

- Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

-Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt là về khoa học công nghệ đủ sức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng tinh vi, hiện đại.

Hiện nay, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô, cường độ ngày càng lớn; các thủ đoạn lừa đảo người dân ngày càng tinh vi, đa dạng... tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.Do vậy, giải pháp nêu trên góp phần để bảo vệ đảng viên khi tham gia mạng xã hội, hạn chế thấp nhất tác động ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm thành phần lợi dụng không gian mạng./.

Trần Diễm-Văn Luân