Xuất bản thông tin

null Kiến nghị khắc phục vi phạm thời hạn quản lý sau cai nghiện

Trang chủ VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Kiến nghị khắc phục vi phạm thời hạn quản lý sau cai nghiện

= = =

KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM THỜI HẠN QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ CỦA UBND CẤP XÃ

 

Căn cứ khoản 2 Điều 5, Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

 

         

 

Qua công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Bùi Bôn B, sinh nơi cư trú: khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, của Tòa án nhân dân thành phố Hồng Ngự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự nhận thấy:

Người bị đề nghị Bùi Bôn B là người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số 31/QĐ-TA ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, thời gian chấp hành là 20 tháng. Đã chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 335/CN-CSCNMT ngày 27/6/2022 của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh An Giang. Trở về địa phương là khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp sinh sống. Ngày 01/7/2022 Chủ tịch UBND ra Quyết định số 06/QĐ-UBND về quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với anh Bùi Bôn B, thời hạn quản lý từ ngày 01/7/2022 đến ngày 01/7/2023 (01 năm), xét thấy:

- Về thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quyết định nêu trên của UBND phường đối với anh Bùi Bôn B là chưa đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Phòng, chống ma túy“2. Người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định.”. Theo quy định trên thì thời hạn quản lý đối với anh Bùi Bôn B phải chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong, không phải là 01 năm.

-Về xác định thời điểm bắt đầu của thời hạn quản lý sau cai nghiện, theo quy định tính từ ngày chấp hành xong, anh Bùi Bôn B chấp hành xong ngày 27/6/2022. Nhưng UBND phường lại ra quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cứ trú tính từ ngày ban hành quyết định 01/7/2022.

Theo quy định của pháp luật về đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy quy định “Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: … khoản 4. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện”. Việc xác định đúng thời hạn quản lý sau cai nghiện có ảnh hưởng đến đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quản lý sau cai nghiện ma túy có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì kết quả cai nghiện. Người sau cai nghiện cần được hỗ trợ từ chính quyền, gia đình, cộng đồng giúp đỡ người nghiện từ bỏ ma túy, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để họ từng bước tạo dựng sinh kế, hòa nhập xã hội.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Viện KSND thành phố Hồng Ngự yêu cầu Chủ tịch UBND phường có biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Ngọc Oanh – Thái Trung

 Viện KSND Thành phố Hồng Ngự