Xuất bản thông tin

null Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số” trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp

Trang chủ VKS_THONGBAO

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số” trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp

= = =

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
và thúc đẩy chuyển đổi số” trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp

Tải file chi tiết: Tại đây