Xuất bản thông tin

null Hội nghị chuyên đề và Sơ kết thự hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 (tổ chức ngày 19/7/2023)

Trang chủ VKS_THONGBAO

Hội nghị chuyên đề và Sơ kết thự hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 (tổ chức ngày 19/7/2023)

= = =

Hội nghị Chuyên đề

“TỘI PHẠM XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP”; “NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG CÁC VỤ ÁN MA TÚY, KINH TẾ, CHỨC VỤ, THAM NHŨNG” VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN TTLT SỐ 01/2020

Thời gian: 8h00 ngày 19/7/2023

Tải văn bản chi tiết: Tại đây