Xuất bản thông tin

null Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023

Vào ngày 04/7/2023, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp năm 2023...

= = =

          Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ, ngày 24/5/2023 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân; Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch số 54-KH/BCSĐ ngày 31/5/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2023 để tổ chức thực hiện.

Công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị lấy phiếu đảm bảo đúng quy trình, quy định hướng dẫn của Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ, ngày 24/5/2023 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Vào ngày 04/7/2023, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm theo quy định là Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh, Uỷ viên BCSĐ, Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan, Trưởng phòng trực thuộc VKSND Tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và Trưởng các đoàn thể cơ quan. Tổng cộng là 26 đồng chí, có mặt bỏ phiếu là 24 (vắng 02 đồng chí).

Đ/c Nguyễn Văn Hồng, Bí thư BCSĐ, Viện trưởng VKSND Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả tín nhiệm đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đều ở mức tín nhiệm cao và tín nhiệm, không có đồng chí nào ở mức tín nhiệm thấp.

Hội nghị được tổ chức là nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của VKSND tỉnh Đồng Tháp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác./.

                                                                                          Tin: Phòng 15