Xuất bản thông tin

null  Kiểm sát  Trực tiếp Trại giam Cao Lãnh- Cục C10, Bộ Công an

Trang chủ VKS_HOATDONGDOANTHE

 Kiểm sát  Trực tiếp Trại giam Cao Lãnh- Cục C10, Bộ Công an

Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục đối với phạm nhân...

= = =

      Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Cao Lãnh- Cục C10, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phân công ông Nguyễn Bình Thành- Phó trưởng phòng 8 cùng tham gia đoàn kiểm sát từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023 Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát trực tiếp tại buồng: giam, thăm gặp, kỷ luật; nơi bán hàng căng tin khu vực bếp, bệnh xá, nơi lao động… 

Hình ảnh buổi công bố dự thảo kết luận của Vụ 8

     Nhìn chung, Trại giam Cao Lãnh đã thực hiện đúng các quy định trong công tác thi hành án phạt tù, thực hiện tốt các chế độ ăn mặc, ở, cấp phát tư trang, học tập, lao động…đối với phạm nhân. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, đoàn trực tiếp kiểm sát nhận thấy Trại giam Cao Lãnh còn có những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý thi hành án phạt tù cần được khắc phục trong thời gian tới./.

 Thanh Huyền – P8