Xuất bản thông tin

null Bài dự thi giải Búa Liềm Vàng - Công tác kiểm sát Thi hành án dân sự của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Bài dự thi giải Búa Liềm Vàng - Công tác kiểm sát Thi hành án dân sự của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII; năm kỷ niệm chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020)

Nhằm đảm bảo cho công tác chào mừng Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII được toàn diện, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác kiểm sát thi hành án dân sự đối với Viện kiểm sát hai cấp. Bởi vì, công tác thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng, nếu những phán quyết của Toà án không được đưa ra thi hành thì các giai đoạn trước đó của quá trình tố tụng không còn ý nghiã trên thực tế. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng theo quy định của pháp luật, điều này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế.

 

Phòng 8 –VKSND tỉnh Đồng Tháp kiểm sát tiêu hủy vật chứng là ma túy

Nhận thấy được tính chất quan trọng của công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong việc đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, phục vụ có hiệu qủa nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn tiến tới chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Phòng 11, nay là Phòng 8) đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 như sau: Kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án dân sự do Cơ quan thi hành án dân sự chuyển đến; trực tiếp kiểm sát 02 lượt đối với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, 04 lượt đối với Cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới; ban hành 03 kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu khắc phục vi phạm (tất cả các kiến nghị đều được Cơ quan thi hành án dân sự chấp nhận, tiếp thu và khắc phục vi phạm); ban hành 10 thông báo rút kinh nghiệm cho Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, nên việc sai sót trong lĩnh vực hầu như không xảy ra.

Phòng 8- VKSND tỉnh Đồng Tháp trực tiếp kiểm sát đối với Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

 Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Phòng 8) đã phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự có biện pháp đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, nhằm làm giảm số vụ, việc có điều kiện thi hành án nhưng chậm hoặc chưa đưa ra thi hành, kết hợp phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Áp dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát, tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra vi phạm, kéo dài. Từ đó, không diễn ra tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài.

 Với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự thì toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên của Phòng 8- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy tính tự giác rèn luyện, trau dồi đạo đức của người cán bộ kiểm sát, không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra, tiếp tục hoàn thành tốt nhu cầu chính trị tại địa phương, góp phần vào công tác giữ vững ổn định an ninh, chính trị tại địa phương trong giai đoạn chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Lê Duyên – Phòng 8 Viện tỉnh