Xuất bản thông tin

null Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm trong pháp luật hình sự Việt Nam- thực tiễn áp dụng và kiến nghị hướng dẫn thực hiện

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm trong pháp luật hình sự Việt Nam- thực tiễn áp dụng và kiến nghị hướng dẫn thực hiện

Trong pháp luật hình sự, tái phạm là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với chủ thể phạm tội

= = = 

Nguồn: Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (46) 2021 trang 16 đến trang 21