Xuất bản thông tin

null Tăng cường hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong Ngành kiểm sát Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Tăng cường hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong Ngành kiểm sát Đồng Tháp

Ban thanh tra nhân dân ở từng đơn vị có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát nhân dân

= = = = =

 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp và Ban Thanh tra nhân dân ở các VKSND cấp huyện trực thuộc, nhằm góp phần giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phíthực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. VKSND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Chuyên đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong Ngành kiểm sát Đồng Tháp”.

Chuyên đề xây dựng kết cấu gồm 02 phần, trong đó, phần thứ nhất nêu lên Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và phần thứ hai chỉ ra thực trạng về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc trong ngành kiểm sát Đồng Tháp. Đặc biệt, Chuyên đề đã đưa ra được giải pháp, yêu cầu cụ thể trong việc củng cố tổ chức và phương pháp hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong thời gian tới để các đơn vị trực thuộc nghiên cứu thực hiện.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong Ngành kiểm sát Đồng Tháp, đã yêu cầu Lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp thực hiện triển khai Chuyên đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong Ngành kiểm sát Đồng Tháp” đến từng công chức và người lao động trong đơn vị mình quản lý. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban vận động từng đơn vị phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kiểm tra việc tổ chức, thành lập và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại đơn vị mình. Nếu phát hiện thiếu sót, vi phạm thì kịp thời khắc phục, bổ sung. Qua đó, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

Chuyên đề được ban hành, đã đáp ứng yêu cầu thực tế cần thiết và thực hiện tốt sự chỉ đạo của VKSND tối cao, Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp. Chuyên đề giúp cho Ban chỉ đạo, Ban vận động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị có giải pháp thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị mình; từ đó góp phần nâng cao vai trò giám giát, phản biện của đội ngũ công chức; hạn chế thấp nhất các thiếu sót, vi phạm có thể xảy ra trong Ngành kiểm sát Đồng Tháp./.

Đơn vị TT-KT - Viện KSND Đồng Tháp