Xuất bản thông tin

null Cụm 10 ngành Kiểm sát ký kết giao ước thi đua

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Cụm 10 ngành Kiểm sát ký kết giao ước thi đua

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 và giao lưu thể thao cụm 10 tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

= = =

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Ngày 03/02/2023 Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 và giao lưu thể thao cụm 10 (VKSND tỉnh Trà Vinh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp).

Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo viện, Chánh văn phòng và công chức được phân công nhiệm vụ thi đua cùng nhiều vận động viên Cầu Lông của các đơn vị.

Với phương châm Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả; Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các tỉnh trong Cụm Thi đua số 10 đăng ký tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ; đại diện công chức và người lao động, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 10 ngành Kiểm sát nhân dân cam kết giao ước thi đua, với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 

Tại hội nghị, các đơn vị đều đăng ký tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao, với nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị công tác năm 2023: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ công chức Viện kiểm sát nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuâ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai các Chỉ thị công tác, Kế hoạch, Chương trình, Hướng dẫn của VKSND tối cao, đặc biệt là các chỉ tiêu Quốc hội giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các chỉ tiêu công tác quy định tại Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; đặc biệt là các chỉ tiêu cơ bản cùng các yêu cầu, mục tiêu cụ thể đã đề ra trong Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của các đơn vị, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các VKSND cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Các phong trào thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động: (1) Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; (3) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; (4) Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; (5) Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” được các đơn vị đăng ký thực hiện với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước, Ngành và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Gắn việc thực hiện phong trào thi đua với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành ‎Trung ương Đảng khóa XIII; Xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Các đơn vị chủ động sáng tạo xây dựng kế hoạch phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với chức trách, nhiệm vụ của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức của công chức và người lao động; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành và phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, lề lối làm việc và thực hiện văn hóa công sở; tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật. Chăm lo tốt đời sống của công chức và người lao động.

Lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và cơ quan có liên quan quan thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tham mưu, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Nhân hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023, các đơn vị đã giao lưu Cầu Lông với nhau bao gồm đôi nam và đôi nam nữ. Với tinh thần giao lưu, các đơn vị đã thi đấu hăng say, vui vẽ và tạo tinh thần đoàn kết hơn giữa công chức các đơn vị trong cụm.

Một số hình ảnh giao lưu thể thao:

 

                                                                                     Văn Lượng