Xuất bản thông tin

null Thông Báo kết quả thi tuyển công chức ngành kiểm sát năm 2023, cụm thứ 6

Trang chủ VKS_THONGBAO

Thông Báo kết quả thi tuyển công chức ngành kiểm sát năm 2023, cụm thứ 6

= = =

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NĂM 2023

CỤM THỨ 6

Tải file chi tiết: TẠI ĐÂY