Xuất bản thông tin

null Chi bộ VKSND Tp.Sa Đéc tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tìm hiểu về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trang chủ VKS_HOCTAP_TUTUONG_ HCM

Chi bộ VKSND Tp.Sa Đéc tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tìm hiểu về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”  của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhiều đọc giả quan tâm...

= = =

Căn cứ Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; Kế hoạch số 113/KH-TU ngày 15/6/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Sa Đéc về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm của Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tìm hiểu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực tiễn áp dụng tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc.

Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Sa Đéc; Đồng chí Nguyễn Vũ Tràng - Chi ủy Viên, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Sa Đéc; Đồng chí Dương Hoàng Nghĩa - Viện trưởng Viện KSND thành phố Sa Đéc cùng đảng viên của chi bộ.

Hình ảnh đơn vị tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Sa Đéc đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 19/4/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; Kế hoạch số 113/KH-TU , ngày 15/6/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Sa Đéc về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, quán triệt nội dung Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 Cũng tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ tham gia thảo luận tích cực, tập trung tham luận về các nội dung: Tìm hiểu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực tiễn áp dụng tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc, để từ đó nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên qua đó giúp đảng viên trong đơn vị nắm vững, hiểu biết sâu rộng, áp dụng hiệu quả các giải pháp trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh nói chung và Ngành kiểm sát nói riêng.

 

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận đóng góp của các đồng chí Đảng viên, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt. Đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng như là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X” và Luật Phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với Thành ủy Sa Đéc triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng; tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng; đảm bảo việc xử lý tội phạm tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện đầy đủ Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong Ngành; Quyết định 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tham gia phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng.

Thứ ba, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần có những việc làm thiết thực, luôn ý thức tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gương mẫu trong hành động, không nghe và không làm theo những tuyên truyền sai trái về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có lối sống giản dị, tiết kiệm, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận. Tiếp tục gắn kết giữa việc thực hiện Nghị quyết 35 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ra sức cùng cơ quan, đơn vị đưa công tác phòng, chống “diễn biến hoà bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao, phải luôn chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; không để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội. Sử dụng lành mạnh các trang mạng xã hội như Facebook, Internet, v.v…để phục vụ cho công tác chuyên môn của bản thân.

Thông qua việc sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ cần đẩy mạnh học tập, rèn luyện, trau đồi các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chấp hành nghiêm Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát, góp phần phòng ngừa vi phạm trong đảng viên, cán bộ, Kiểm sát viên, từ đó xây dựng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bảo Nhi - Bùi Thanh - Viện KSND thành phố Sa Đéc