Xuất bản thông tin

null Một số điểm mới xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Một số điểm mới xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

Theo đó, một số điểm mới về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp về phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cần lưu ý như sau...

= = =

        Ngày 22/6/2023, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (sau đây gọi là Quy chế).

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Uỷ viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

 

Theo đó, một số điểm mới về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp về phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cần lưu ý như sau:

- Bổ sung quy định xử lý đối với đơn tố cáo không rõ tên người tố cáo nhưng cung cấp thông tin tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, có cơ sở để thẩm tra xác minh mà nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết thì Viện kiểm sát tiếp nhận đơn để tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra, phục vụ công tác quản lý.

- Bổ sung quy định xử lý đối với đơn có nội dung không liên quan đến hoạt động tư pháp và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát thì trả lại đơn và tài liệu kèm theo (nếu có) cho người gửi đơn hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức đã chuyển đến, đồng thời hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Bổ sung quy định các trường hợp được lưu đơn như:

+ Đơn có cùng nội dung đã ghi kính gửi nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, trong đó, có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết và cơ quan có thẩm quyền kiểm sát (trừ đơn do các cơ quan Đảng, đoàn thể, báo chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy chế);

+ Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng một nội dung, đơn không đủ điều kiện thụ lý và đã có văn bản trả lại đơn, đơn rách nát, tẩy xoá chữ và không đọc được, đơn viết bằng tiếng nước ngoài không kèm theo bản dịch được công chứng, đơn đã được cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định nhưng không cung cấp được tài liệu gì mới phát sinh, đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 9 Quy chế.

- Bổ sung quy định về thời hạn lưu trữ các loại đơn thuộc trường hợp lưu đơn là 01 năm.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy chế này thay thế Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (được ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Vi Hùng - Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp