Xuất bản thông tin

null Bảo vệ thành công kháng nghị phúc thẩm tha tù trước thời hạn có điều kiện

Chi tiết bài viết VKS_TIN PHAPLUAT_XAHOI_BLKHOAHOC

Bảo vệ thành công kháng nghị phúc thẩm tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự

Xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ.” Là một chế định mới được quy định từ Điều 57 đến Điều 72, Mục 3 Chương III Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Đây là chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta.

Việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là phải căn cứ vào quá trình cải tạo của phạm nhân được quy định tại Điều 1 Nghị Quyết 01/2018: “Tha tù trước thời hạn có điều kiện”. Ngoài ra, còn phải đảm bảo về nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nhất là cơ quan quản lý giáo dục đối với người đang chấp hành án phạt tù thuộc Bộ Công an. Điều 3, Thông tư số 04/2018 ngày 09/12/2018 của Liên ngành Trung ương quy định: “1. Tuân thủ Hiến Pháp và Pháp Luật; 2. Bảo đảm tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, khách quan, công bằng, khuyến khích phạm nhân người được tha tù có điều kiện thi đua cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ trong thời gian thử thách; 3. Chủ động thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ.”

Hình ảnh minh họa

Trong đợt xét tha tù trước hạn có điều kiện giữa năm 2020 Trại giam Cao Lãnh, Cục C10- Bộ Công an có đề nghị xét cho 06 phạm nhân, nhưng đến ngày mở phiên họp xét do thời hạn tù còn lại của 02 phạm nhân chỉ còn 1-2 ngày nên Trại rút lại 02 phạm nhân chỉ đề nghị 04 phạm nhân. Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp chấp nhận tha tù trước hạn có điều kiện cho 04 phạm nhân. Kết quả xét Tòa án chỉ chấp nhận 02 phạm nhân còn 02 phạm nhân Dương Hoàng Duy và Nguyễn Tấn Dương thì Tòa không chấp nhận tha tù trước hạn có điều kiện theo Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 01/2020/HSST-QĐ đối với phạm nhân Dương Hoàng Duy và Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 02/2020/HSST-QĐ đối với phạm nhân Nguyễn Tấn Dương cùng ngày 05/8/2020 của TAND tỉnh Đồng Tháp. Hội đồng xét nêu lý do không chấp nhận là thời hạn tù còn nhiều (phạm nhân Duy còn 01 năm 05 tháng 16 ngày, phạm nhân Dương còn 01 năm 09 tháng 07 ngày) và xét tha tù cho 02 phạm nhân trên sẽ ảnh hưởng đến dư luận xã hội và an ninh, trật tự an toàn xã hội và dư luận khi xét tha tù trước hạn có điều kiện theo quy định tại khỏan 7, Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/HĐTP-TANDTC ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Qua kiểm sát hồ sơ và kiểm sát tại phiên họp xét tha tù trước hạn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy việc Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện không chấp nhận đề nghị tha tù cho 02 phạm nhân trên là không có căn cứ, không phù hợp với pháp luật, bởi vì trong hồ sơ xét tha tù của 2 phạm nhân đều có xác nhận của chính quyền địa phương nơi 02 phạm nhân cư trú xác nhận việc tha tù cho 02 phạm nhân này không ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở địa phương và đảm bảo tất cả các điều kiện pháp luật quy định. Nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 91/QĐ-VKS-ĐT và Quyết định 92/QĐ-VKS-ĐT ngày 10/8/2020 về việc Quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 01/2020/HSST-QĐ  và số 02/2020/HSST-QĐ cùng ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên họp xét lại Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 01/2020/HSST-QĐ và 02/2020/HSST-QĐ cùng ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp theo trình tự phúc thẩm, theo hướng hủy hai Quyết định nêu trên của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Dương Hoàng Duy, phạm nhân Nguyễn Tấn Dương.

Ngày 17 tháng 11 năm 2020 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 689/2020/HSPT-QĐ và Quyết định số 690/2020/HSPT-QĐ chấp nhận Quyết định Kháng nghị phúc thẩm số 91 và 92/QĐ-VKS-ĐT ngày 10/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, hủy Quyết định tha tù trước hạn có điều kiện số 01/2020/HSST-QĐ và số 02/2020/HSST-QĐ ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc không chấp nhận đề nghị của Trại giam Cao Lãnh, Cục C10-Bộ công an về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Nguyễn Tấn Dương và Dương Hoàng Duy; giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp giải quyết lại theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, ngày 30 tháng 3 năm 2021 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Dương Hoàng Duy và Nguyễn Tấn Dương. Tại phiên họp xét tha tù trước thời hạn Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp được phân công đã kiểm sát chặt chẽ về trình tự, thủ tục đúng quy định pháp luật; tiếp tục khẳng định trong thời gian chấp hành án phạt tù 02 phạm nhân nói trên có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy Trại giam; tích cực học tập, lao động cải tạo và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, việc xét tha tù trước thời hạn cho 02 phạm nhân trên sẽ không ảnh hưởng đến dư luận xã hội và an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đảm bảo đúng theo quy định tại khỏan 7, Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/HĐTP-TANDTC ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Qua đó, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chấp nhận đề nghị của Trại giam Cao Lãnh, Cục C10- Bộ công an về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Dương Hoàng Duy và phạm nhân Nguyễn Tấn Dương./.

            Phòng 8 - Viện Tỉnh