Xuất bản thông tin

null Không để hình thành "điểm nóng" hay băng nhóm có tính chất "xã hội đen" trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Không để hình thành "điểm nóng" hay băng nhóm có tính chất "xã hội đen" trên địa bàn Tỉnh

Vừa qua, Văn phòng Tỉnh uỷ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm...

= = = 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành "điểm nóng" hay băng nhóm có tính chất "xã hội đen" trên địa bàn Tỉnh.

Ảnh: Phiên họp của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, nhất là đơn, thư tố cáo cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp uỷ quản lý.

Các cơ quan nội chính, tư pháp nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, đề xuất, nhất là thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, không để tồn đọng, kéo dài. Chủ động tham mưu đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý hiệu quả. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra "Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án".

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra và kiểm toán Nhà nước theo quy định. Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực của 02 Ban Chỉ đạo Tỉnh (Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh và Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh) cần chủ động, kịp thời, sâu sát, kiên quyết, kiên trì tham mưu, đề xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp bảo đảm chất lượng và hiệu quả hơn. Đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo này.

Vi Hùng - Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp