Xuất bản thông tin

null Kết quả từ sự nổ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kết quả từ sự nổ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những kết quả đạt được là niềm vinh dự, là niềm tự hào, cũng là nhiệm vụ hằng ngày để mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh...

= = =

Thực hiện lời dạy của Bác đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh- Chính trực –Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” để lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn và công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 05/8/1976, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Cao Lãnh. Chi bộ lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm công tác đào tạo cán bộ của đơn vị, hiện đảng viên đã qua đào tạo Cao cấp lý luận chính trị 02 đồng chí, Trung cấp lý luận chính trị 08 đồng chí, 02 đồng chí đã hoàn thành lớp cao học luật, 04 đồng chí đang học Cao học Luật. Tổng số đảng viên của Chi bộ là 15 đảng viên; có Công đoàn và Chi đoàn cơ sở hoạt động theo chức năng.

          Trong những năm qua, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân Huyện Cao Lãnh đã đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 20/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lời dạy của Bác đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh- Chính trực –Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” để lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn và công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh

nhận bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

          Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ. Nội dung này đã được cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động của Chi bộ để thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; trong thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lời nói đi đôi với việc làm, đi đôi với ý chí hành động; trong việc giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Định kỳ hằng tháng, Chi bộ kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nội dung trên qua sinh hoạt thường kỳ Chi bộ. Đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng chi bộ thực hiện việc nêu gương gắn với việc thực hiện Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, giúp cho đảng viên tự soi rọi tính tự giác học tập làm theo gương Bác, soi rọi việc chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Chi bộ, cơ quan; giúp cho Chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và để làm cơ sở cho việc tự phê bình và phê bình thường xuyên trong Chi bộ. Kịp thời phát hiện, nhân rộng và biểu dương những gương điển hình tiên tiến, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 

Đồng chí Trần Thanh Sang - cá nhân tiêu biểu trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Song song đó, Chi bộ lãnh đạo đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc, duy trì hòm thư góp ý, phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và các ý kiến của công dân đảm bảo kịp thời. Hàng năm, Chi bộ triển khai thực hiện Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện nêu gương và cuối năm tiến hành đánh giá phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức.

   Qua sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chi bộ Viện kiểm sát đã lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực cùng với sự phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Một số thành tích tiêu biểu của Chi bộ như: được Ban thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen do có thành tích “Hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2021, 2022”; được Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các năm 2021, 2022; Ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen do đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đơn vị nhiều năm liền đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện KSND Tối cao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối”; Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho tập thể Viện KSND huyện Cao Lãnh trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì vào năm 2022 và nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý khác. Chi bộ không phát sinh trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm cũng như không có những biểu hiện bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những kết quả đạt được kể trên là niềm vinh dự, là niềm tự hào, cũng là nhiệm vụ hằng ngày để mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh tiếp tục phát huy, tiếp tục quyết tâm gìn giữ để xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo./.

HUỲNH THỦY TIÊN